Pályázati felhívás

Pályázati felhívás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkaköre betöltésére Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet)foglaltak alapján – pályázatot hirdet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2021. augusztus 1-jétől 2026. július 31-ig.

A jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú munkatörvénykönyv szerinti jogviszony. (Betöltendő munkakör: könyvtáros)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását.
- Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.
- Törekszik a fenntartói költségvetési támogatást kiegészítő pályázati források megszerzésére, növelésére.

Illetmény és juttatások:

- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint az EMMI rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
- a pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
- magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;
- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában igazolt vezetői gyakorlat
- a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával
- az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

- pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát, nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- vezetői gyakorlatot igazoló dokumentum,
- szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az igazgatói munkakör betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának internetes oldalán történő közzétételt követő 30. nap. A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban papír alapon 1 példányban kell benyújtani:

- postai úton, Eger MJV Önkormányzata címére (3300 Eger, Dobó István tér 2.) történő megküldésével,
- vagy személyesen: Eger MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (3300 Eger, Dobó István tér 2. I. em. 3-4. iroda) A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatói állására"

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra került.

A pályázat elbírálásának határideje 2021. július 31.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodáján vagy a Jogi és Hatósági Irodáján (Eger, Dobó István tér 2. Tel: 36/523-700)

Polgármesteri határozat
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati felhívás

Kategória: 
Hírek: