Májfa alá - csemegézzünk a májusi kínálatból


 Lady Elizabeth - Utam a koronáig
A leánygyermek 1533-ban született a reneszánsz kor fényûzõ greenwichi Placentia Palotájában. Rajongott gyönyörû anyjáért és a fejüket vesztett feleségeirõl is híres, fenséges apjáért. A leány törvénytelen gyermekként pompás kastélyokban nevelkedett, mesterektõl sajátította el a tudományokat, nyelveket, udvari mulatságokon táncolt és lantján játszott. Különleges eszének, határozott, erõs jellemének híre bejárta egész Angliát. Sugárzó megjelenése olyan csodálatot ébresztett a férfiakban, hogy vonzó alakja sokáig kísérthesse még õket, s lángolóan vörös haját is csak nehezen feledhessék. Ifjú korára szenvedélyesen izzó nõvé virágzott, akinek kalandos életútjában szûzies titkaira is fény derül. Egy rejtélyes, protestáns úrnõvé, aki szembenéz a királyi udvar intrikáival, a felségárulás vádjával, megvívja csatáit a testi vágyakkal, és szellemei segítségével leszámol félelmeivel, hogy diadalmaskodjon mindenek felett.
 
 
 
 Az agresszió világa
Az egész világon terjedõ agresszió arra ösztönzi a felelõsen gondolkodó embereket, hogy tegyenek ellene. A könyv nagy segítséget jelent mindazoknak, akik emberekkel foglalkoznak, megoldást keresnek e problémára. A szerkesztõ áttekintõ, bevezetõ fejezete az agresszió jelenségkörérõl, elméleteirõl szól, ezt követõen olvashatunk az agresszió megjelenésérõl a különféle területeken. Megismerkedhetünk a pszichoszomatika és szuicidológia, a szociális intézmények, az iskola, az egészségügyi elmekórtan és a kriminológia területén elõforduló agresszióval, valamint a családban elõforduló visszaélésekkel.
Berlin regénye
Berlin alapítását a hivatalos történetírás 1237-re teszi, de a város eredete a 8. századra vezethetõ vissza. A kezdeti idõkben két településbõl állt, és a 20. században újra a megosztottság kényszerû helyzetébe került; a két idõszak között eltelt századok alatt Berlin világvárossá fejlõdött, Európa és a történelem meghatározó helyszínévé vált. A "Spree-parti Athén", a "megkésett fõváros" vagy a "20. század epicentruma" nevekkel illetett város viharos történelmét jeles személyiségek életének egy-egy epizódján keresztül ismerhetjük meg: a könyv lapjain megelevenedik többek között a 14. századi szélhámos, aki Valdemár õrgrófnak adja ki magát; Zsófia Sarolta, a filozófus királyné, Leibniz pártfogója; Marlene Dietrich, a femme fatale; a forradalmár Rosa Luxemburg vagy éppen a Harmadik Birodalom építésze, Albert Speer. Színes, sodró lendületû események tanúi lehetünk: megismerjük a kicsiny mezõvárosból birodalmi székhellyé, majd a német egyesülés után újra egységes, meghatározó európai fõvárossá alakuló metropolis eddigi életét.
 Charlotte
Julia Barrett, az Austen-regények folytatója, az Önteltség és önámítás és A harmadik nõvér szerzõje irodalmi kinccsel rukkolt elõ. E regény Jane Austen utolsó befejezetlen mûve és annak Barrett általi kiegészítése, melynek az írõnõ maga eredetileg A fivérek, családja pedig a Sanditon cínmet adta. A történet új Austen-hõsnõt kelt életre - aki méltó helyet foglalhat el Elizabeth, Emma, és Anne mellett - ,megismerkedhetünk Charlotte Heywooddal... 
 
 
Dzsingisz kán vezetõi módszerének titkai
John Mann, a nagy keleti uralkodók elismert szakértõje, több világsikert aratott könyv szerzõje az elmúlt években a magyar olvasók körében is egyre népszerûbbé vált.
A Dzsingisz kán vezetõi módszerének titkai különösen érdekes kérdéseket tárgyal: Lehet-e Dzsingisz kán az élet bármely területén vezetõi pozíciót betöltõknek példaképe? Milyen tanulsággal szolgálhat a rettegett hódító a modern vezetéselmélet számára?
A szerzõ élvezetes stílusban fejti ki, hogy Dzsingisz kán diadalútja, amely a mongol birodalom virágkoráig vezetett, s amelynek csak a hirtelen halála vethetett véget, igencsak sok támpontot ad a vezetõi eredmények gyakorlati értelmezéséhez. Meggyõzõen mutatja be, hogy Goleman vezetõi kompetencialistájából a nagy kán nem kevesebb, mint hét kompetenciában tûnt ki, ami ritka fenoménné, lángelmévé avatja a vezetõi képességek terén. Ez mindenképpen elgondolkodtató a hiteles mintát keresõ mai vezetõk számára. A könyv nemcsak a vezetési módszerek iránt érdeklõdõknek, hanem a história és a kultúrtörténet szerelmeseinek is különleges csemege. Európa Zrínyije
1664 tavaszán Zrínyi nevétõl visszhangzott egész Európa: "aki oly súlyos idõkben a keresztény világban reményt ébresztett"; "akire a Gondviselés Európa sorsát bízta"; aki "Európa szíve"! Magyar történelmi személyiségek nemzetközi elismerései között nincs nyoma, hogy bárkit a keresztény világ reményének, Európa jövõje letétemé­nyesének neveztek a múltban. Sõt, Európa bátorsága, éltetõje nevet kapta volna meg, amit a XVII. században a szív fogalma kifejezett, a vérkeringés felfedezése kapcsán az aktivitás, a mozgás, a fáradhatatlanság képzetével együtt. Mi volt Zrínyi európai jelenlétének titka? Hogyan jött létre? Mit tartalmazott? És miért lett elfelejtve, megtagadva, betemetve ez a jelenlét? Az elmúlt másfél év­tizedben készült tanulmányaimban, amelyek közül néhány elõször ebben a kö­tetben lát napvilágot, ezekre kerestem a választ. Együttesen, könyvbe összefûzve a horvát bán politikai tevékenységét ismertetik, a nevével fémjelzett politikai kultúráról nyújtanak új megvilágításban többletet .Az erdélyi szászok betelepedésérõl
Horst Klusch erdélyi szász tudósember, a szászok eredetének, történelmének kutatója, aki e népcsoport világban való helyét keresi, önértelmezésének történelmi alapjait vizsgálja Az erdélyi szászok betelepedésérõl címû tanulmánykötetében. Sieben­bürgen név és a szászok eredetérõl szóló tanulmányait követõ írásaiban a szászsághoz kapcsolódó betelepedés-elméletek valószínûségét vizsgálja, a legújabb elméletek felõl a szászok erdélyi betelepítését az 1096-1154 közötti periódus eseményeivel hozza kapcsolatba. A történelmi események szakszerû felidézésével és rekonstruálásával az erdélyi szászok különbözõ korokban megélt viszonyait, sorsát, szerepét vizsgálja. Hiteles történelmi forrásokból építi fel érvelését, hatalmas filológiai apparátust moz­ga­tó gondolatmeneteiben a keresztes hadjáratok idejébõl, a német lovagrend történetének kutatása nyomán, a szebeni Szent László prépostság keletkezése történetének felku­ta­tásával az erdélyi szászok itt-létének elsõ bizonyítékait vizsgálja. Gyakorlati fogások a szõlõtermesztésben
A faiskolákban jó minõségû gyökeres oltványok állnak a szõlõtelepítõk rendelkezésére, a termõ szõlõben azonban a tõkehiányok pótlásához, az ültetvények ifjításához helybenoltásra, döntésre vagy bujtásra van szükség. Bár végrehajtásuk igen gondos munkát, szakértelmet, pontosságot igényel, de elsajátíthatók, ebben sokat segít ez a kiadvány. Megtalálhatóak benne a különbözõ szõlõmûvelõdésmódok kialakításának lehetõségei, a fej - és bakmûveléstõl kezdve a középmagas, a függõleges kordonon keresztül a magasmûvelésû, sõt a különleges, függöny alakú mûvelõdésmódokig.


 
 
Hogyan legyünk milliárdosok?
Könyvünkben két közismert szociológus, Kolosi Tamás és Szelényi Iván mondja el az új magyar gazdasági elit születésének történetét. Honnan indult, hogyan építette fel vállalkozásait, hogyan gyarapította vagyonát és hol tart most az a több mint kétszáz magyar vállalkozó, akiket ma a leggazdagabb magyar nagytõkéseknek tartunk. A rendszerváltás óta folyamatosan átalakuló társadalom gazdasági és szociológiai szempontú bemutatása során regényszerûen érdekes életpályák sokasága tárul fel a könyv lapjain, s a történelmi folyamatok emberi dimenzióban jelennek meg. A legismertebb közép-európai, továbbá orosz és kínai milliárdosok pályájának bemutatása a magyar helyzetképet nemzetközi környezetbe helyezi. Magyarországon nem éhezhet, nem fázhat senki!
1935-ben születtem, tehát ahhoz a még élõ korosztályhoz tartozom, akik nem könyvekbõl – vagy nem csak azokból – ismerik hazánk XX. századi nagy eseményeit.
A résztvevõk közvetlen élményeit hallgathattam az I. világháborúban történtekrõl. A hamarosan követõ II. világháborút már magam is átéltem.
Nekem emlékeim vannak a felszabadulás élményérõl, az újat kezdés valóságáról. A csodavárás reménykedéseirõl és a csalódásokról, a torzult reményekrõl. A könyvekben olvasottakat valós élményeimmel vethettem össze a nagy történelmi események átélése után.
Nekem résztvevõként átélt emlékeim vannak az ötvenhatos forradalomról, és ezeket az emlékeket nem hamisíthatta meg sem a forradalom leverést követõ ellenforradalommá minõsítés, sem a rendszerváltozás utáni meghamisítás.
A mélységbõl kiáltok
Életünk során mindannyiunkat érnek stresszhatások, melyek nagymértékben felelõsek a depresszió kialakulásáért. Különösen veszélyes idõszak ebbõl a szempontból a serdülõkor, amikor ezek a negatív hatások halmozódhatnak. Ha a Fiatal képtelen feldolgozni, kezelni a stresszt, kibontakozik a már jóval súlyosabb és tartósabb tünetekkel járó depresszió, eluralkodik rajta a reménytelenség, a magányosság, az értéktelenség fájó érzése, amely heteken, hónapokon át kísérõjévé válhat mindennapjainak.
A kötet részletesen foglalkozik az öngyilkossággal, a kockázati faktorok szerepével, valamint az alkohol- és drogfogyasztás veszélyeivel is.
Fontos, hogy a szülõk és a nevelõk megismerkedjenek azokkal a családi, biológiai és személyiségjellemzõkkel, melyek veszélyt jelentenek a serdülõ életére. Így idõben felfedezhetik a figyelmeztetõ jeleket és hatékonyabban segíthetnek megtalálni a kivezetõ utat.
 
 
 
  Római Egyes
Két ember megszenvedett szerelme - ahogyan ez Rubin Szilárd fantasztikus Csirkejátékára is igaz volt - megfelelõ alap egy remekmû születéséhez. A Római Egyes férfihõse ugyan idõsebb és kiábrándultabb, mint a korábbi regényé, a vágy õrülete mégis éppúgy elrebbenti minden józanságát; hogy azután férfi és nõ pusztító táncából az egyik végül a távolba mentse magát, ahogyan a Csirkejátékban is történt.
A kisregény filmje gyorsan és izgalmasan pereg, ám Budapest és Karlovy Vary, a bérszobák ágyai és gyógyfürdõk kádjai, kultúra- és valóságidézetek közt félúton ott lebeg az ember magányának idõtlen és meghaladhatatlan tapasztalata, melyet Rubin mondatai kitörölhetetlenül belénk vésnek. A másikba kapaszkodás alkonyi reménytelensége. Miközben "tõlünk ötmillió fényévnyire egy csillagon a világ legszebb hajnalai játszódnak le, minden publicitás nélkül, halálos precizitással…"
 


Sztambultól Szejkéig
A legnagyobb székely ismeretlen, álnéven írt törökországi tudósításait, méltatlanul elfelejtett, ma már könyvtárakban is alig hozzáférhetõ újságcikkeit és tanulmányait; keleti útleírásának, országgyûlési beszédeinek legjavát tartja kezében az olvasó. A tudós polihisztor és a függetlenségi politikus teljesebb megismerése mellett a ma­gánember hétköznapjairól is képet kapunk sokáig kiadatlan, kéziratban lappangó levelei által. A mostani bõvített kiadás - a könyvet gondozó Balázs Ádám kutatásai nyomán - számos újabb újságcikkel, útleírással, levéllel, néprajzi gyûjtéssel, országgyûlési beszéddel gazdagodott.
Könyvtári ajánló - Bródy: