Könyvtári jogszabályok

A könyvtári munkára vonatkozó jogszabályok

Törvények

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról


Kormányrendeletek

475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról
379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
378/2017. (XII. 11.) Korm rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól
324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról


Minisztériumok rendeletei 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről,valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról
33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről
51/2014 (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
39/2013. (V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról