Könyvtárhasználati szabályzat

 

Könyvtárhasználati szabályzat

  

A Heves Városi Művelődési, Közgyűjteményi Intézmény és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál szobrászművész állandó kiállítás Könyvtár Tagintézménye nyilvános könyvtár. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban meghatározott és a "Könyvtárhasználati szabályzat"-ban rögzített módon.

1. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

2. Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja és tagdíját befizeti. 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.

3. Beiratkozáskor a könyvtár a névre szóló olvasójegyet átadja az olvasónak, aki kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A könyvtári szolgáltatások csak saját jogon vehetők igénybe.

Az olvasójegy egységesen érvényes a Felnőtt- és Gyermekrészleg, és a Helyismereti Gyűjtemény szolgáltatásaira.

A Zenei részleg szolgáltatásait külön olvasójegy váltásával lehet igénybe venni.
Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegyet a könyvtár pótdíj megfizetése ellenében pótolja.

 A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
- a könyvtár megtekintése
- az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
- csoportos könyvtárhasználati foglalkozások
- adott könyvtári rendezvények látogatása

- az olvasótermek szolgáltatása

- folyóiratok helyben olvasása

- szaktájékoztatás, segítségnyújtás a katalógusok és a kézikönyvtár használatához

 Beiratkozáshoz vagy eseti használói jegy váltásához kötött az alábbi szolgáltatások igénybevétele:
- hozzáférés a könyvtár számítógépein elérhető adatbázisokhoz, Internethez.

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:
- meghatározott számú dokumentum kölcsönzése meghatározott időre
- könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása
- kölcsönzés alatt lévő dokumentumok előjegyzése, hosszabbítása

 4. A kölcsönzés időtartama dokumentumtípusonként különböző. A dokumentumok kölcsönzési határideje egy alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kért műre nincs előjegyzés. A meghosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, elektronikus csatornákon. A kölcsönzési határidő lejárta után a számítógépes program nem fogad el hosszabbítást. A könyvek ismételt kölcsönzése a visszavétel után lehetséges.

 5. Az egy alkalommal kikölcsönözhető dokumentumok száma összesen 7db. A kölcsönzés lejártakor a művek kölcsönzési helyükön kerülnek visszavételre.

 6. Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejáratáig az általa kölcsönzött dokumentumokat nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzési idő hosszabbítását sem kérte, késedelmi díjat fizet.
A késedelmes olvasókat a könyvtár a beiratkozáskor közölt adatoknak megfelelően e-mailben, sms-ben, levélben szólítja fel a tartozás rendezésére.

 7. Az olvasó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak előjegyzését.
Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről a könyvtár az olvasó kérésének megfelelően e-mailben, sms-ben, levélben értesítést küld, és részére könyv esetében 7, egyéb dokumentum esetében 3 munkanapon át fenntartja a kért művet.

 8. A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi meg az olvasó számára. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok használatának feltételeit mindenkor a kölcsönadó könyvtár szabja meg, s a postaköltség térítése az olvasót terheli.

 9. Az állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka példányokat, lexikonokat, albumokat, a legfrissebb folyóiratokat csak a könyvtárban történő olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni. Kutatómunkához, tanuláshoz egy estére, éjszakára vagy vasárnapra ezek a dokumentumok is kölcsönözhetők meghatározott feltételekkel.

 10. Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői jogokat nem sért, s dokumentumban rongálódást nem okoz - a könyvtárhasználó részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér.

 11. A kölcsönzés során elveszített vagy megrongált dokumentum értékét az olvasó minden esetben köteles megtéríteni. A térítés összege nem azonos a mű leltári értékével, a könyvtár az adott mű gyűjteményi értékét érvényesíti, mely magában foglalhatja a dokumentum fénymásolati díjának térítését is.

12. Az olvasók a könyvtár technikai eszközeit - a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges eszközök, a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógép - rendeltetésszerűen használhatják.

Érvényes olvasójeggyel rendelkező könyvtári tagok számára az Internet használata napi egy óra időtartamra biztosított.

 13. A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata díjmentes és kötelező.

 14. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az is, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, testi higiéniája nem megfelelő, mások nyugalmát zavarja.

 15. Az olvasók adatairól vezetett nyilvántartások jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 

  

Dokumentumok kölcsönzése

 

Az egy alkalommal kikölcsönözhető dokumentumok száma összesen 7db.  A kölcsönzés lejártakor a művek kölcsönzési helyükön kerülnek visszavételre. 


A kölcsönzés időtartama dokumentumtípusonként különböző. 

Könyvek: 4 hét

Folyóiratok: 1 hét

Csak kölcsönzési joggal rendelkező AV dokumentumok kölcsönözhetők.
Hanglemezek: 1 hét
Hangoskönyvek: 1 hét
Videokazetták: 1 hét
Hangkazetták: 1 hét
CD, DVD, hangkazetta: 1 hét
Olvasótermi dokumentumok: zárástól nyitásig
 

A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés. 
A videokazetták, DVD-k hosszabbítása csak ismételt kölcsönzéssel lehetséges.

 

 

 

Számítógép-használatra vonatkozó szabályok

  

Könyvtárunkban a számítógépek használata díjtalan az érvényes olvasójeggyel rendelkező könyvtári tagok számára. A személyre szóló olvasójegy nem ruházható át, ezt a szolgáltatást csak saját jogon lehet igénybe venni naponta egy óra időtartamra. Szabad gép esetén az időtartam újabb egy órával hosszabbítható.

A számítógépeket a 16 éven aluli olvasók csak írásos szülői engedéllyel használhatják. A jótállás vállalását a szülő csak személyesen, a szülői jótállási nyilatkozat aláírásával, a könyvtáros jelenlétében teheti meg. (Természetesen személyi igazolvánnyal igazolva magát.)

A számítógépek használata minden esetben regisztrációhoz kötött.

Minden géphez csak 1 olvasó ülhet le, az olvasóterem csendjének és rendjének megőrzése érdekében.

A 2013. évi CCXLV. törvény (egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról, mely az 1997. évi CXL. ún. könyvtári törvényt egészíti ki) 2014. szeptember 1-jétől már a nyilvános könyvtárak és iskolák számára is kötelezővé tette a szűrőszoftverek használatát.

A tartalomszűrő szoftvert gyermek részlegünk számítógépein is elhelyeztük, mely korlátozhatja bizonyos weblapok és internetes tartalmak elérését.

 Az olvasójegy tulajdonosa regisztrálásnál személyi igazolvánnyal, vagy diákigazolvánnyal igazolja magát.

A tájékoztató könyvtáros segítséget nyújt az internethasználatban, ill. egyéb adatbázisok használatában.

A könyvtár nyilvános, kulturális közintézmény, ezért a közízlést és közszemérmet sértő Internetes oldalak látogatása nem megengedett!

Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a hálózati erőforrások, a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre, stb.), mások munkájának zavarására vagy akadályozására.

A számítógépek kikapcsolásakor a merevlemezen tárolt minden adat törlődik. A könyvtár nem vállal felelősséget a felhasználó által mentett adatokért.

A számítógépről adatokat USB eszközre lehet menteni.

Az Internetről letöltött, a szövegszerkesztővel vagy táblázatkezelővel elkészített dokumentumok nyomtatására lehetőség van. A nyomtatás formátuma A/4. A nyomtatás díja egy oldalas formában: 15,-Ft/oldal, két oldalas dokumentum esetében: 20,- Ft/oldal, 50%-ban színes: 60,- Ft/oldal, 100%-ban színes: 120,- Ft/oldal.

Saját, letölthető, játék- és egyéb programok feltelepítését és használatát a könyvtár nem engedélyezi!

Minden számítógépen lehetőség van hanganyagok, zenék, videók meghallgatására, hozott fejhallgató használatával.

 A szabályzat betartása minden felhasználó számára kötelező, melynek megszegése eltiltást von maga után!

 

 

 

 

A könyvtári szolgáltatások díjai

 

 

Beiratkozási díj:

 

1.

Egységes olvasójegy érvényes egy évre:

1.000 - Ft

 

 

diákigazolvánnyal rendelkezőknek egy évre:

    500,- Ft

 

2.

16 év alatt és 70 év felett a hagyományos könyvtári szolgáltatás igénybevétele ingyenes

 

 

 

Számítógép használati díj:                                                                                        1500,-Ft

 

 

Zenei részleg beiratkozási díja érvényes 3 hónapig:                                                500,-Ft

 

 

 

Egyéb térítéses szolgáltatások:

Könyvtárközi kölcsönzés (visszaküldés postaköltsége dokumentumonként):

1.000,- Ft

 

 

 

 

Az elveszett olvasójegy pótlása darabonként:

100,- Ft

  

Elveszett könyvek:

Pótlásánál az olvasónak a mindenkori forgalmi értéket kell megfizetni.

 

 

 

Késedelmi díjak a kölcsönzési határidő lejáratát követően:

 

 

       

 

 

Felnőtt részleg:           1. felszólító                 200,-+20,-/könyv/hó

                                   2. felszólító                 300,-+30,-/könyv/hó

                                   3. felszólító                 500,-+50,-/könyv/hó

 

 

Zenei részleg              Felszólítónkként         200,-+200,-/dokumentum/hét

 

 

Irodalomkutatás, témakutatás, jogszabálykeresése:  500,-Ft/téma 20 tételig

 

Másolatszolgáltatás díjai:

Fekete-fehér másolás, nyomtatás:

1 oldalas A/4 15,- A/3 20,-

2 oldalas A/4 20,- A/3 25,-

 

Színes fénymásolás, nyomtatás:

50% színtartalom:

1 oldalas A/4 60,- A/3 100,-

2 oldalas A/4 120,- A/3 200,-

100% színtartalom:

1 oldalas A/4 120,- A/3 200,-

2 oldalas A/4 240,- A/3 400,-

 

 

Szkennelés:

1-5 oldal:        100,-

6-10 oldal:      200,-

11-15 oldal:    300,-

 

Fax küldése:               5,-Ft/mp

Fax fogadása:                         20,-Ft/oldal

 

Számítógép használati díj megkezdett óránként: 300,-