A Központi Könyvtár könyvajánlója

A Központi Könyvtár könyvajánlója

Márciusi könyvajánló


 Heller Ágnes: A mai történelmi regény

Februári könyvajánló


Januári könyvajánló


Húsvétra - a Központi Könyvtár gyûjteményébõl

 Válasszon könyveinkbõl húsvétra is!

 

 

 

 


 

Hûvös napokra... - novemberi könyvajánló


Indián nyár - õszi könyvkínálatunk

Mooney, Brian: 100 híres vezetõ az ókortól napjainkig
(A történelem alakítói sorozat)

A nagy vezetõk jelentõs hatást gyakorolnak a világra: megváltoztatják az emberek hitét és a dolgok menetét - õk formálják a történelmet. Közülük néhányan vezérnek születnek, de többségük csak késõbb válik azzá. Legtöbbjük még élete során híres és elismert lesz, néhányan viszont ismeretlenül halnak meg, és örökségük értékét csak haláluk után ismerik fel. A kötetben szereplõ száz vezetõ közül nem mindegyik volt mûvelt vagy kiváló ember, de mindannyian megváltoztatták a világot, amelyben élünk. Számos ember döntött úgy, hogy követi õket, ezzel jobbá - vagy olykor rosszabbá - téve a világot. Ezek a történetek arról az eltökéltségrõl és bátorságról, önzésrõl és önfeláldozásról, alázatosságról és egoizmusról, kapzsiságról és nemeslelkûségrõl, zsenialitásról és szerencsérõl, képzelõerõrõl és újításról szólnak, aminek köszönhetõen a bemutatott száz férfi és nõ jelentõs vezetõvé vált.
 

 Fage, J. D.- Tordoff, W.: Afrika története

Az Osiris Kiadótól már megszokhattuk, hogy szinte minden kiadott könyvük komoly, igényes, értékes munka. Nincs ez másképp a most megjelent Afrika történetével sem. A felsoroltakhoz talán csak annyi kiegészítést kell még hozzáfûznünk, hogy a könyv hiánypótló is.
Afrikáról a legtöbb embernek a vademberek, a sivatag, az AIDS, jobb esteben talán még Teleki, vagy éppen Almássy gróf jut az eszébe, arra a legritkábban gondolunk, hogy Afrikának nemcsak természeti csodái, hanem története is lehet.
Az Osiris Kiadó most egy olyan alapmûvet adott ki, mely révén eloszlathatjuk tévképzeteinket: Afrikának igenis van történelme. A kiadó, hagyományaihoz híven, a földrész történelmének egyik legnagyobb szakértõjének könyvét fordította le magyarra. J.D. Fage volt ugyanis a társszerzõje és szerkesztõje a két legjelentõsebb Afrika-történet kiadvány egyikének, a The Cambridge History of Africa nyolckötetes monumentális sorozatnak, és Fage adta ki a szinte máig leghasználhatóbb történelmi atlaszt is Afrikáról (An Atlas of African History).
Érdemes ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy Afrika történetének kutatása viszonylag új területe a bölcsészettudománynak, így aztán nem meglepõ, hogy a könyv majd kétharmada foglalkozik a 19. század végi illetve 20. századi eseményekkel.
A könyv alapvetõen bevezetõ jellegû, tankönyvként is használható, ám könnyed stílusa laikusok számára is élvezhetõvé teszi. Ráadásul jegyzetekkel sincs széttördelve az 500 oldalas mû, így a gyarmati idõszak vagy netán Afrika õsi civilizációi iránt érdeklõdõ olvasó is bátran kezébe veheti. A könyv végén illusztratív jelleggel pár képet is elhelyeztek, de jelen esteben sokkal többet nyom a latban a tartalom, mely valóban lebilincselõ olvasmány az elsõ laptól az utolsóig.
 
 
Brüsszel és Bruges ; Antwerpen és Gent
(Útitárs Top 10 sorozat)

A színes képekkel, térképekkel, leírásokkal teli zsebkönyv részletesen megismertet Brüsszellel, Bruges-zsel, Antwerpennel és Genttel. A legszebb múzeumok, remek éttermek, belga sörök, bevásárlónegyedek, bárok, klubok, csokoládék, valamint flamand kultúra és art nouveau. Egyszóval minden, amirõl a magyar turistának tudni kell egy kiadós flamand túrához.

Kalandra fel!

 Tanulmányok Granasztói György tiszteletére
(Atelier-iskola sorozat)

Granasztó i György széleskörû tudományos munkássága a várostörténet és a demográfia területétõl a modern nemzetépítési, közösségszervezõdési folyamatok vizsgálatán át a histográfia, illetve a történetírás elméleti és módszertani kérdéseinek elemzéséig terjed. Úttörõ szerepet vállal a francia történetírás és más társadalomtudományok eredményeinek magyarországi megismertetésében, a magyar-francia tudományos együttmûködés elmélyítésében.

Az itt közölt tanulmányokkal azok szeretnék köszönteni Granasztói Györgyöt, akiknek tudományos pályakezdése hozzá, illetve az általa létrehozott Atelier-hez kapcsolódik.

 

Pivárcsi István: Gyilkosság mint megoldás
Politikai gyilkosságok és merényletek a magyar történelemben

Politikai gyilkosságok és merényletek bemutatásával a szerzõ izgalmas és gyakran vitára késztetõ betekintést nyújt a magyar történelem legérdekesebb idõszakaiba, a honfoglalás korától a moszkoviták felülkerekedését követõ hatalmi harcokig - gyilkosságokba torkolló politikai cselszövésekig, amelyekbe olykor még szerelemféltés is belejátszott. Lebilincselõ krimiként, romantikus történetek antológiájaként is olvasható ez a kötet.
 

 Pompor Zoltán: A hétfejû szeretet
Lázár Ervin elbeszélõ mûvészetérõl

"Gyermekkorunk meséinek ismerõs szereplõje a hétfejû sárkány. A tündérmesei hõst a boldogság felé vezetõ vándorúton segítõtársak kísérik, és ellenségek akadályozzák: hét-, tizennégy-, huszonegyfejû sárkány, gonosz mostoha (boszorkány), óriás, manók. A makulátlan erkölcsû hõs a tündérmesei szabályoknak megfelelõen felülkerekedik a Gonosz erõin, levágja a sárkány összes fejét, így helyreáll a megbomlott Rend, nem áll semmi a boldogság útjába.
A tündérmesék strukturális és morális elemeit felhasználó, ám azokat átalakító, ironizáló modern mesékben a Jó és a Rossz örök küzdelmének helyébe gyakran a hõs lelkében dúló háborúság lép, leegyszerûsítve: a hõsnek saját személyiségének árnyoldalát kell legyõznie ahhoz, hogy meglelje (lelki) boldogságát. Lázár Ervin elbeszéléseiben és tündérmese-parafrázisaiban a boldogságkeresõ hõs a hagyományos tündérmesei paradigmát követve „külsõ” ellenséget keres, végül azonban saját lelkének rendezetlenségével szembesül.
Lázár Ervin elbeszéléseiben és meséiben tudatos tartalmi és formai kísérletezés, útkeresés nyomait találjuk. A hagyományokból merítõ, ám azokat nem egyszer felülíró játékos formák, a hõsök identitás- és kapcsolatkereséséhez kötõdõ szeretet alapú morál egyaránt jellemzõje Lázár Ervin mesevilágában a népmesei morált felváltja a krisztusi tanításokra épülõ szeretetmorál; a Hétfejû Tündér hét feje a szeretet hét aspektusának szimbolikus kifejezõdése.

Lázár Ervin prózájának, melyet olvasva mi is részesei lehetünk a közös játéknak, megtapasztalhatjuk a szeretet különbözõ arcait, hogy – ahogyan azt a mesék tették egykoron – megtanuljunk élni."
Pompor Zoltán

Habe, Hans: Ilona

A nagyregényben megelevenedik a XIX. és XX. század magyar történelme az 1956-os forradalmat követõ évekig. A mû három nõ - anya, leánya és unokája - életútját ábrázolja. Középpontjában Ilona áll, egy magyar állomásfõnök leánya, aki már gyermekkorában kiválasztottnak érzi magát, s tudja: különleges sorsot él majd meg.
Az élet látszólag igazolja a korán önállóságra törekvõ lányt. A szerencse - minden tragikus esemény ellenére - végigkíséri egészen öregkoráig. Más sors jut leányának. Zita a húszas évek új, fiatal generációját testesíti meg: habzsolja az életet, de sorsa zátonyra fut. Gyermeke, Éva már megtalálja helyét a világban.
A regény színpompás, csillogó eseménydús korszakot ábrázol. Az olvasó a Ferenc József császár korabeli Bécsbe és Budapestre, Raszputyin Szentpétervárára, az elsõ világháború alatti olasz frontra, a bombatámadások éjszakáit átélõ Berlinbe, a második világháború alatti Amerikába s végül a legyõzött Európába képzelheti magát.
A magyar származású író legsikeresebb könyve, a huszadik század epikájának egyik mestermûve.

 Soós Viktória: Japán turistaszemmel

Japán. Ennél távolabbi és tõlünk jobban különbözõ országot aligha találunk még egyet a földön. Hogy akkor miért érdekeljenek bennünket a japán hétköznapok? Pontosan ezért. El sem hinnénk, hogy még a fürdés is mennyire más, mint itthon, és ez csak egy példa a valós életbõl. Gondoltak már rá, hogy sintópap is lehet valaki diákmunka keretében? Persze csak átmenetileg, ahogy a szerzõ is csak egy évet töltött az országban, ám ez elég volt ahhoz, hogy létrejöjjön ez a könyv, amelynek minden sora megtörtént. A furcsaságokon túllépve nemcsak a japán ünnepeket és hagyományokat ismerhetjük még meg, hanem egy különös, de mindenképp szerethetõ képet kapunk a japán emberekrõl. A végén még az is kiderülhet, hogy több bennünk a közös, mint azt gondolnánk. Ezért pedig már érdemes elolvasni ezt a könyvet.
 

Crick, Mark: Kafka levese
Irodalmi és gasztronómiai ínyencség - a világirodalom 14 receptben 

Ebbõl a kis kötetbõl kiderül, milyen lehet Franz Kafkával, Jane Austennel vagy Raymond Chandlerrel vacsorázni. Mark Crick valódi irodalmi "hasbeszélõ": tizennégy receptet szólaltat meg a világirodalom leghíresebb íróinak hangján, Homérosztól Irvine Welsh-ig. Szellemes paródiái irodalmi és gasztronómiai értelemben egyaránt ínyenceknek való csemegék. Az olvasónak, aki Crick receptjei alapján süt-fõz, bizonyosan nehezére esik majd otthagyni a konyhát, amikor megérkeznek a vendégek.

 Merezskovszkij, Dmitrij: Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci személyisége, élete hálás regénytéma, nagy regényíró számára kincsesbánya ez embercsodának alakja, és Merezskovszkij (1866-1941) kibányászott belõle minden értéket.
A nagy mûvész korának teljes képét kapja az olvasó e nagyregényben. A hõs körül ott virágzik a teljes reneszánsz. Az író felvonultatja Sforza herceg udvarát, a maga csodás tarkaságában, a milánói népet, vásárteret, korcsmát, tudósok gyülekezetét, Borgia Cézárt, a pápát, a firenzei képrombolást, Savonarolát. Alkimisták, boszorkányok, inkvizítorok, kurtizánok, politikusok, zsoldos katonák bukkannak fel és tûnnek el a könyvben.   A képek elevenek, hús-vér emberekkel találkozunk, az események folyamatosan kapcsolódnak egymásba.
Az egymásra perdülõ tömérdek kép (mint egy filmmontázs) mozgalmassága felüdíti az olvasót. A regény - bár száz éve született - ma is érdekes, olvasmányos és szórakoztató.

Rice, Christopher - Rice, Melanie: Moszkva
(Útitárs sorozat)

Négy csodálatos nap Moszkvában. Telis-tele fényképekkel, illusztrációkkal és térképekkel, alaprajzokkal és keresztmetszeti rajzokkal a fõbb látnivalókról, háromdimenziós rajzokkal, hotelek, éttermek, üzletek és szórakozási lehetõségek széles választékával, két egyedileg tervezett sétaútvonallal.

 

 

 Juhász Ferenc: Pacsirta a szívben : Éposz

A költészet nem más, mint cselekvés a remény, a gyász, a szerelem szolgálatában. Érintése a tárgyaknak és a lángoknak... A költészet világegyetem a költõ-lét egészében. A költõnek írnia kell, amíg él. És a költõ ír. Juhász Ferenc verseinek legújabb kötete igazi ritkaság. Nemcsak nyomtatásban, hanem kézírásban is olvashatjuk a költeményeket, amelyek már a huszonegyedik században születtek.

 

Párizs - saját idegenvezetõvel
(Hangos útikönyv - Kedvenc városom)

Párizs, a francia fõváros mindenkit csábít. Kit azért, mert a francia borokat, a baguette-et, vagy éppen a sajtokat kóstolná meg, mást a divat vonz, vagy éppen a város romantikája. De senkit nem hagy hidegen. A Hangos Útikönyv-sorozat új kötete elkalauzolja a hallgatót és az olvasót a Szajna déli partjára, a Champs-Elysées vidékére, felvisz minket az Eiffel-torony tetejére. Jó tanácsokkal látja el az utazót közlekedési kérdésekben, sõt, egy szószedettel is segíti a franciául nem tudók utazását.
A könyvhöz mellékelt MP3-CD-t pedig magunkkal vihetjük, hogy az egyes helyszíneken a saját idegenvezetõnk segítségével ismerkedhessünk meg a látnivalókkal. Az idegenvezetést ebben az esetben Varga Kata vállalta.
 

 Rákóczi emlékkönyv : a nagyságos fejedelem megválasztásának, nemkülönben a háromszéki kuruc hadak barcasági kiáltványának 300. évében

"A Rákóczi emlékkönyv szerkesztõit az elõkészítõ munka során egy gondolat vezérelte: a 2003. március 14-én a kolozsvári I. Rákóczi György által újjáépített Farkas utcai templomban meghirdetett Jubileumi Rákóczi Évek (2003-2011) második esztendejében, illetve a Székely Nemzeti Múzeum fennállásának 125. évfordulóján olyan, a székelyföldi, fõleg a háromszéki kuruc korral kapcsolatos tanulmány- és forrásanyag közreadása, amely eddig még a szakemberek számára is nehezen elérhetõ." Már István


Gaál Viktor: A tea színe

1773-at írunk; a nyugati világ a tea bûvöletében él. Kereskedõhajók százai vágnak neki a Kínába vezetõ hosszú és veszélyes zarándoklatnak. Egyetlen céljuk, hogy megszerezzék az úgy áhított teafüvet. Az út nem mentes a veszélyektõl, számtalan hajó veszett már oda. Aki viszont szerencsével jár, busás nyereség és hírnév vár rá. Van azonban néhány különös kereskedõ, akikrõl úgy hírlik, a pénznél sokkalta nagyobb kincs miatt járják az utat. Õk a teavándorok. A kevesek, akik már találkoztak velük, csodálattal vegyes félelemmel beszélnek róluk. Rebesgetik, a teavándorok õsi bölcsességek tudói – és hogy birtokukban van a világ legtökéletesebb teája, amely egyenesen varázserõvel bír...Ha végre itt a nyár...


A Központi Könyvtár könyvajánlója - 2008. január

Rauch, Ara: Pecsét a karodon

images/konyvajanlo/08januar/rauch.jpg"A lenyomat, amit egymáson hagytak, megjelölte õket, mint egy pecsét, mélyen, kitörölhetetlenül bevésõdött határtalan tudatalattijukba, amely azonnal felismerte a jelet, hiszen nem elõször találkoztak az évezredek folyamán; majd mûködésbe lépett, elindított egy folyamatot, egy fokozatos változást, amely idõvel, lassan, nagyon lassan útnak indult, mozgásba lendült, felgyorsult, majd feltartóztathatatlanul, elemi erõvel száguldani kezdett, mint a forgószél, és átalakította mindkettõjük életét."
Az ezoterikus szálakkal átszõtt történet élvezetes olvasmánya lehet fiataloknak és idõseknek egyaránt, akik kedvelik a bonyodalmakkal fûszerezett, változatos jellemrajzokat is hordozó romantikus történeteket.
 
 
 
 


Maczák Edit (szerk.): Bábjelenetek könyve

images/konyvajanlo/08januar/bab.jpgA kötetben 61 bábjelenet található. Az óvodában és az általános iskolában is elõadható a 45 hosszabb- rövidebb mese, történet és 16 ünnepi alkalomra készült darab. A bábjelenetek kalandokba hívnak, bemutatják a hétköznapi élet eseményeit, biztatnak a tudás megszerzésére, szórakoztatnak, de mintákat is adnak az erkölcsi értékek tiszteletére is.
A szerzõk tapasztalt pedagógusok, a dráma- és bábjáték oktatásában jártas alkotók, gyermekeknek mesélõ írók és költõk.
 
 
 
 
 

Pressfield, Steven: Az afgán hadjárat

images/konyvajanlo/08januar/afgan.jpgAzt hihetnénk, hogy a regény szavai egy mai hadijelentésbõl származnak, és egy Irakban vagy Afganisztánban szolgáló NATO-tiszt vetette õket papírra. A nehézségek, melyekkel a hódító Alexandrosz ("Nagy Sándor") katonái i.e. 330-ban a mai Afganisztán területén szemben találták magukat, mintha napjainkban zajló konfliktus borzalmait és kudarcait vetítenék elõre. Az afgán hadjárat történetét az Alexandrosz seregében szolgáló fiatal katona, Mátyás meséli el nekünk, aki egyszerre ad átfogó képet a hadi helyzetrõl és ismertet meg bennünket az egyén a háború sodrásában tehetetlenül kapálózó katonák és civilek gondjaival, kételyeivel, tragédiájával. Mátyás azután szegõdik el Alexandrosz seregébe, hogy az már térdre kényszerítette Perzsia nagyobbik részét, és a mesés gazdagságú Indiát készül meghódítani. Egy olyan egység tagjaként, melyben a hozzá hasonló korúak mellett marcona veteránok is szolgálnak, Mátyás hamar megtanulja, mit jelent a háború, megismeri a szerelem örömeit és bánatát egy afgán lány oldalán, s megtapasztalja az afgánok, a bajtársak és önnön barbárságát. Miközben elmeséli a mindennapok küzdelmeit, számot ad nekünk arról a temérdek áldozatról, amit a kisembernek kell meghoznia ahhoz, hogy ura akaratát egy olyan nép fiaira kényszerítse, mely hitét, szabadságvágyát és megtörhetetlen büszkeségét az életénél is fontosabbnak tartja. Ezzel a lebilincselõ történettel Pressfield nem csupán élethû tablót fest a nyugati megszállók és a hazájukat elszántan védõ keleti harcosok közötti küzdelemrõl, hanem egyben tükröt is állít nekünk ebben az örökké változó és mégis oly változatlan világban.
 
Buzás Ottó: Az e-kommunikáció kultúrája

images/konyvajanlo/08januar/ekomm.jpgA könyv az e-kommunikáció technikatörténeti, kultúrtörténeti és részben tudománytörténeti ismertetõje is, szórakoztatva tanít és a gyorsan változó világban - az országok ország-hívószáma alapján - a földrajzi tájékozódást is segíti. A mû iránti érdeklõdést - az idõszerûségen túl - a megértést támogató és intellektuális szórakozást is nyújtó ábrák, képek, rajzok, táblázatok, versek, novellák és humoros írások bizonyára fokozzák
 
 
 
 
 
A férfiak egészsége - Egészségkönyvtár

images/konyvajanlo/08januar/ferfiak.jpgMegismerhetjük a férfiak különbözõ életszakaszainak jellemzõit, az egészség megõrzéséhez szükséges tennivalókat, a férfi szexualitásának sajátosságait és azokat a betegségeket, valamint panaszokat, amelyek kifejezetten erre a nemre jellemzõk. Ez a gazdagon illusztrált könyv számos gyakorlati tanácsot ad és sok információt közöl annak érdekében, hogy férfiként jobban érezzük magunkat, enyhüljenek a gondjaink, felfedezzük, hogy kik is vagyunk valójában, és részletes válaszokat kapjunk a testünket, az egészségünket és a párkapcsolatokat érintõ témákban.
 
 
 
 
 
Fonda, Jane: Eddigi életem

images/konyvajanlo/08januar/fonda.jpgKorunk egyik legismertebb amerikai asszonya: Jane Fondát mint színésznõt, társadalmi aktivistát, feministát, híres férfiak feleségét, aerobikkirálynõt tartja számon a világ. Ebbõl az egészen rendkívüli és rendhagyó önéletrajzból kiderül, hogy még ennél is több õ. A hollywoodi elit között töltött fiatalkoráról, filmes karrierje kezdetérõl, a mai életét meghatározó kihívásokról és diadalokról egyaránt felfed bizalmas, sõt pikáns részleteket, levon belõlük tanulságokat, azzal a nem titkolt céllal, hogy olvasói egy kicsit másképp lássák, s ha szeretnék, másképp élhessék az életüket.
Fonda három felvonásra osztja "eddigi életét". Az elsõ felvonásban a gyermekkorát mutatja be, elsõ filmjeit, házasságát Roger Vadimmal.
A második felvonásban társadalmi aktivizmusa alapjait veti meg. Minél fényesebb karriert fut be a szakmában, annál inkább szeretne tudatos és hiteles életet élni. Elmeséli két további házasságának történetét, górcsõ alá veszi sok ellentmondást kiváltott, de számára döntõ jelentõségû részvételét a vietnami háború elleni mozgalomban.
A harmadik felvonás Fonda új életét jelzi és vetíti elõre - azzal a fajta tudatossággal szeretne élni, amely másokat is inspirálhat, olyan embereket, akik okulhatnak az õ tapasztalataiból. Az Eddigi életem egy olyan nõ õszinte és meglepõen nyílt memoárja, aki eddig is sokat alkotott, de még nagyobb tervei vannak. Könyvét változatos, ritkán látott képanyag teszi még értékesebbé.

Audoin-Rouzeau, Stéphane - Becker, Annette: 1914-1918, az újraírt háború

images/konyvajanlo/08januar/haboru.jpgA harcos elszántság, a hit, a gyötrelmek felvállalása a háború hirdette célokért, csupa olyasmi, amit ma nehezen tudunk elfogadni olykor akár érteni is. Pedig a háborús múlt jelenvalósága nagyon is egyértelmû; elég, ha a térképre pillantunk, vagy a köztereinken a húszas évektõl elszaporodó hõsi emlékmûvek valamelyikére. A jelen kötet kínálta megközelítések az erõszak, a reprezentációk és agyász megnyilvánulásainak értelmezése révén mutatis mutandis a magyar példára is gond nélkül alkalmazhatók. Az újraírt háború ugyanis nem hadtörténeti munka. Megismerteti és összegzi a háborúkutatás új eredményeit, miközben újragondolja a 20. század e kiemelten fontos eseményét. A kötet igen sokféle forrást használ; a háborútörténetek igazoló beszédei helyett a szerzõk a kortársak indíttatásaira kíváncsiak. A kulturális antropológiától ösztönözve 1914 emberei felé fordulnak, tudván, hogy a történész számára nem a felejtés a legfõbb rossz, hanem az automatizmus.
 
 
 
Horváth Ferenc: A szegedi vár

images/konyvajanlo/08januar/szeged.jpgMagyarország valamennyi régészeti lelõhelye a 2001. évi LXIV. törvény alapján általános védelem alatt áll, az ország és annak régiói kiemelkedõ (fokozott és kiemelt) történeti és kulturális jelentõségû régészeti lelõhelyeit pedig külön jogszabályban kell régészetileg védetté nyilvánítani. Ilyen kiemelt jelentõségû régészeti lelõhely Szeged középkori eredetû várának és vártemplomának maradványa. A középkori téglavárat az 1879-ben pusztító nagy árvíz után földig lerombolták. A könyv az 1999-ben induló feltárások részleteit mutatja be.
 
 
 
 

Wierdl Viktor: Moszkva és Szentpétervár

images/konyvajanlo/08januar/moszkva.jpgAkár rövid, akár hosszú idõt tervezünk Moszkvában vagy Szentpétervárott tölteni, ez az útikalauz élvezetesebbé, érdekesebbé és kényelmesebbé teszi ottani tartózkodásunkat. A zsebkönyv számtalan színes fotón kívül térképeket, és gyakorlati információkat tartalmaz, melyek segítik eligazodásunkat az ismeretlen városban. Ilyen gyakorlati tudnivalók például a helyi közlekedési rendszerrõl való információk, a különbözõ; kikapcsolódási lehetõségek ajánlása, mint például sportolás, bevásárlás, étkezés, szórakozóhelyek, valamint a különbözõ intézmények nyitva tartásának ismertetése. A kiadványt alapos helyismeret, élvezetes stílus és könnyû használhatóság jellemzi.
 
 
 
Svéhlik Csaba: Marketing a 21. században

images/konyvajanlo/08januar/marketing.jpgEz a könyv azt a célt tûzi ki maga elé, hogy szakítva a marketing hagyományos, meglehetõsen elavult eszköztárának mechanikus bemutatásával, teljesen új megközelítési módot alkalmazva, azokat a külsõ és belsõ környezetben lezajló változások generálta hajtóerõket elemezze, amelyek magát a marketinget, mint tudományt is immáron megújhodásra kényszerítik. A 21. század marketingjében kulcsfontosságú szerepe lesz annak, hogy a vállalkozásokkal felismertesse, hogy a jövõbeni sikeres mûködésük záloga egy komplexen értelmezett és konzekvensen végrehajtott márka- és vevõmenedzsmentben rejlõ helyes stratégiában rejlik. Korunk marketingje egyre inkább multidiszciplináris tudománnyá kell, hogy váljon, hiszen a marketing új feladatkörében a korábban inkább más tudományágakban szerepet kapó diszciplínák is szerepet kapnak. Ezen kívül mélyreható elemzésre kerül a márkaépítés, mint a 21. századi marketing egyik kulcsterülete. Kis gazdasági súlyú ország lévén a könyv egyes témaköreinek eddigi hazai kutatásai és feldolgozásai igencsak érintõlegesek, ezért a könyvben megjelenésre kerülõ témakörök ilyen mérvû kutatásai és azok elemzései még részben nemzetközi kitekintésben is úttörõ vállalkozásként foghatók fel.
 
Moss, Ralph W.: Szent-Györgyi Albert

images/konyvajanlo/08januar/szentgyorgyi.jpgRalph W. Moss lebilincselõ életrajzi kötetet írt Szent-Györgyi Albert mozgalmas életérõl és tudományos pályafutásáról. A szerzõ magyar gyökerekkel is rendelkezõ, amerikai szakíró, aki könyvéhez mintegy hét évig gyûjtötte az anyagot. 1980-ban ismerkedett meg személyesen Szent-Györgyi Alberttel és 1985-ig rendszeresen folytatott beszélgetéseket a Nobel-díjas tudóssal könyve megírásához. Az életrajzíró Magyarországra is eljutott 1984-ben és ellátogatott Szegedre is.
A huszonegy fejezetre tagolt könyvbõl Szent-Györgyi Albert sikerekben és küzdelmekben gazdag, sok megpróbáltatással teli életútja bontakozik ki. Tudományos munkásságáról is átfogó ismertetést ad a kötet. Megismerhetjük kutatómunkájának hazai és külföldi állomásait. Szent-Györgyi valójában egész életén át az élet mikéntjét kutatta. "Számára egyetlen igazán fontos törekvés létezett: kiemelkedõ teljesítménnyel akarta gyarapítani a tudományt." Eredményeinek elismeréseként ítélték oda neki 1937. október 28-án a legmagasabb tudományos kitüntetést, a Nobel-díjat, amelyet 1937. december 10-én vett át ünnepélyes keretek között Stockholmban, a hivatalos indoklás szerint "azokért a felfedezésekért, melyeket a biológiai égésfolyamatok körül tett, különös tekintettel a C-vitaminra és a fumársav-katalízisre."

A Központi Könyvtár könyvajánlója - 2008. májusA Központi Könyvtár könyvajánlója - 2008. április

Babucs Zoltán - Maruzs Roland: Jász vitézek rajta, elõre!

A jászberényi karékpáros és harckocsi zászlóalj története (1921-1945)

images/konyvajanlo/08aprilis/jaszvitezek.jpg". Hábel Pál hadapród õrmester villámgyorsan felismerve a súlyos helyzetet, hõsi elszántsággal, kocsijával a kilõtt, önmagával tehetetlen parancsnoki harckocsi elé kanyarodik, és saját testével fogja fel a neki szánt lövést. A hõsi önfeláldozásban Hábel Pál hadapród õrmester és mindkét kezelõje életét veszti és ezzel örökérvényû példáját adja a magyar katonai erényeknek és önfeláldozó készségnek." - írta a jászberényi páncélosok hadikrónikája 1941. július 13-i tûzkeresztségük történetérõl. A hadapród õrmester hõstettét 1942-ben a jászberényiek egyik karpaszományosa, Donászi Ede szekkó formájában örökítette meg a volt Lehel Szálló lépcsõházában, melyet a II. világháború után eltüntettek. A kötet melyet az Olvasó a kezében tart, a jászberényi kerékpáros, majd harckocsi zászlóalj teljes történetét mutatja be 1921-tõl kezdve, megismertetvén a kerékpásorok és páncélosok mindennapjait, kapcsolatukat Jászberénnyel, valamint egyenruházatukat, fegyverzetüket és harckocsi zászlóalj páncélos anyagát.
 
2007: Nagy médiakönyv

images/konyvajanlo/08aprilis/nagy_media.jpg2007-ben elõször jelenik meg a Nagy MédiaKönyv, a hazai médiapiac legátfogóbbnak szánt katalógusa, mely tematikusan és vizuálisan bemutatja a hazai médiumokat: - a médiumokban felhasználható kreatív megoldásokat, - alapárakat - elérhetõ felületeket - szakmai kontaktokat, mel/*yek az iparág bármely szektorában dolgozó piaci szereplõ számára fontosak lehetnek. A Nagy MédiaKönyv segítséget jelent mindenki számára, aki szeretne alapos térképet kapni a magyar média világáról. A kötet fejezetei: Napilapok; Hetilapok; Havilapok; Idõszaki kiadványok; Print portfólió; Online; Online portfólió; Rádió; Tv; Integrált kommunikációs felületek; Alternatív médiafelületek; Indoor; Indoor-instore; Outdoor; Sales house; Portfólió; Szakmai szövetségek, médiaadatbanki szolgáltatások; Indexek.
 

Az ember és a természet a gyógyszerészetben: állati és növényi anyagok felhasználása az ókortól a XX. századig

images/konyvajanlo/08aprilis/termeszet.jpgAz ember és a természet a gyógyszerészetben címû kiadvány átfogó képet alkot a bibliai idõktõl kezdõdõen a középkoron át a XX. századig a gyógyszerészetben használatos, általunk ismert vagy kevésbé ismert állati és növényi anyagok felhasználásáról. Rámutat a gondolkodásban, a szemléletben, a filozófiában és a gyakorlatban végbemenõ változásokra is. Mindenki találhat a könyvben számára hasznos információkat, hiszen napjainkban újra reneszánszát élik a népi gyógyászatban használatos, természet adta anyagok által gyógyító fortélyok. Ilyen és ehhez hasonló hasznos információkat nyújthat ez a kiadvány mindenki - szakember és laikus - számára egyaránt.
Ann-Marie Powell: Városi kertek : tervezés és kivitelezés

A könyv 10 különféle stílusú kertet mutat be, amelyek között vannak egzotikus dzsungelkertek vagy mediterrán hangulatú kavicsos kertek. Számtalan hasznos ötletet és tanácsot kapunk a különféle adottságú telkek és eltérõ környezeti feltételek minél jobb kihasználásához.
 
 
Velence: nyitott szemmel városkalauz

images/konyvajanlo/08aprilis/velence.jpgOlvasmányos szövegek; szakemberek mutatják be Velence történelmét, kultúráját, politikai életét, mûvészetét és mindenekelõtt a város lakóit. Éles szemû megfigyelések. Mindenrõl szót ejtünk: a Dózse-palotáról, a Canal Grande káprázatos palotáiról és a mellékutcák rejtett titkairól...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douglas Coupland - Minden család pszichotikus

images/konyvajanlo/08aprilis/mindencsalad.jpgA cím valószínûleg igaz. A szomszéd családja mindig zöldebb, de bármikor azt mondjuk egy cimboránknak, hogy "tök jó fejek a szüleid", mindig egy felhõs pillantás és egy "szerintem meg elmebetegek" a válasz. Lehet, hogy egyszerûen nem arra vagyunk kalibrálva, hogy összezárva éljünk.
Coupland X Generációja fogalmazta meg elõször a gyökértelen nemzedék életérzését - a generációét, akikre leginkább csak az a szó illik, hogy "fogyasztók", akik fölött átlép a történelem, akiknek nem jut nagy háború, gazdasági válság. A történelem mostohagyermekei.
Egy nemzedéknek pedig saját mitológia is dukál. Nekünk itt van az AIDS, a Titokzatos Üzletemberek (amerikaiak, illetve Amerikában európaiak), az Internet és Diana hercegnõ.
A könyv fõszerepében a Drummond család - Sarah, a félkezû asztronauta családja. Talán külön-külön nem lennének nagyon feltûnõek, de együtt rosszabbak Terry Jones rémálmainál is. Ahogy Sarah gondolja a könyv vége felé: az összes genetikai tanulmánya is kevés ahhoz, hogy rájöjjön, miként származhat ettõl a bagázstól.
Coupland új könyve (bár 2001-es) a 21. század groteszk tükre - lásd a mitológiáról szóló bekezdést, de ami igazán megfogott benne, az az emberek csodavárásának ábrázolása. Már nem a tündért, Mátyás királyt várjuk - de az eltelt évszázadok alatt vajmi keveset változott az emberi lélek. Ugyan nem királyt, hanem milliomost, és nem tündért, hanem illegális gyógyszert / csodapszichológust várunk, de a séma ugyanaz maradt.
Ha nincs reális remény, maradnak a mesék- azt pedig Neil Gaiman óta tudjuk, hogy a meséknek ereje van. Bár nem állíthatjuk, hogy a Minden család pszichotikus lenne, az új Köpönyeg, de kiválóan megírt szatíra.

Linda Davies: Kígyóverem

images/konyvajanlo/08aprilis/kigyoverem.jpgSarah Jensen, London egyik legismertebb és legjobban fizetett tõzsdeügynöke eszével és vakmerõségével huszonhét éves korára szinte mindent elért, amit csak lehetett: gyors karriert, szakmai megbecsülést, az átlagosnál jóval magasabb életszínvonalat. Ráadásul még szép is, és boldog szerelemben él barátjával. Kell ennél több? Sarah-nak igen, hiszen mágnesként vonzzák a titkok, a kihívások, az új kalandok, no meg a pénz, hogy ott hagyhassa végre idegõrlõ munkáját és csak hobbijának, a hegymászásnak szentelhesse idejét. Az angol jegybank elnöke és a hírszerzés jó ideje gyanítja, hogy az egyik vezetõ kereskedelmi bank tisztességtelenül szerzett információk révén hatalmas pénzösszegekre tesz szert, amelyek az olasz kábítószer-maffia vagyonát gyarapítják. Rábeszélik Sarah-t, álljon be a bankhoz és tartsa nyitva a szemét, de a tényeket és az ügy horderejét eltitkolják elõle. Sarah fondorlatos és nem éppen törvényes módon végzi a nyomozást, amelynek során hajmeresztõ dolgok kerülnek napvilágra - ám ekkor fölöslegessé válik megbízói számára. Azzal azonban nem számoltak, hogy Sarah elképesztõ dolgokra képes, ha becsapják. Azt sem sejthették, hogy különc barátai segítségével zseniális bosszútervet agyalt ki. De vajon lesz-e ideje véghez vinni, mielõtt a sarkában lihegõ bérgyilkosok lecsapnak rá?
A Kígyóverem egy új sikermûfaj, a bankvilág krimi kimagaslóan jó képviselõje. Helyszíne a nagy pénzek, a nagy játszmák, és a korrupció izgalmas közege, a devizatõzsde, ahol a játékosok lehetnek okosak és tisztességesek, kapzsik és megvesztegethetõk, de a sikerért néha iszonyatos árat kell fizetniük

Natalie Faßmann: Konyhakert az erkélyen

images/konyvajanlo/08aprilis/konyhakert.jpgA Kertünk növényei címû könyvsorozat hobbikertészeknek ad útmutatót kerttervezéshez, növénytermesztéshez és növényápoláshoz. A könyv bevált módszereket és hasznos ötleteket ismertet, amelyeket a kezdõ és haladó kertészek egyaránt sikerrel hasznosíthatnak. A népszerû sorozat a hobbikertészek, kiskert tulajdonosok kedvelt segítõ szakanyaga. Jellemzõje a szép kivitelû, sok színes képpel illusztrált, könnyen érthetõ szakszerû szöveg. A szûk területeken megvalósítható minikertek lehetõségeit tárja az olvasó elé.
  
 
Kati Marton: Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot

images/konyvajanlo/08aprilis/kilenc_magyar.jpgA népszerû, magyar származású amerikai újságírónõ új könyve annak a kilenc magyar emigránsnak az élettörténetét dolgozza fel, akik a nácizmus elõl külföldre menekültek, s akik új hazájukban a maguk területén, a tudományban vagy a mûvészetben világhíresek lettek, s kiemelkedõen fontos helyet töltenek be a huszadik század történelmében, kultúrájában, mûvészetében.

A kilenc magyar, akirõl a könyv szól:
 
Teller Ede (Edward Teller), Kertész Andor (André Kertész), Korda Sándor (Alexander Korda), Neumann János (John von Neumann), Kösztler Artúr (Arthur Koestler), Kertész Mihály (Michael Curtiz), Szilárd Leó (Leo Szilard), Wigner Jenõ (Eugen Wigner), Friedmann Endre (Robert Capa).

Stephen Corbett: Asztalosmunkák

images/konyvajanlo/08aprilis/asztalos.jpgA tartalomból: A faanyag; Szerszámok; Elõkészületek, tervezés; Rögzítõ elemek; Asztalos alapmûveletek; Fakötések kialakítása; Mesterfogások; A fa felületkezelése; Kisbútorok.
A könyv kiemelten foglalkozik a kéziszerszámokkal és gépekkel, és bemutatja azok használatát. Segít abban, hogy egyre nagyobb gyakorlatra tegyünk szert a famunkák terén, és ne okozzon gondot például egy egyszerûbb vagy akár egy bonyolultabb fakötés elkészítése sem.

Oldalak